Navigácia

O škole

História a súčasnosť školy

História

Počiatok našej školy možno datovať do roku 1705. V tom roku trnavská synóda nariadila zriadiť školu pri každej fare. Bola to tzv. triviálna škola, v ktorej sa vyučovali tri vyučovacie predmety - čítanie, písanie a počty. V roku 1852 obec i škola vyhoreli. Dolnodubovský farár Štefan Ujszágh daroval svoj vlastný dom cirkvi a starú faru uspôsobil na školu. Rok 1918 priniesol zmeny i do vyučovania. Učilo sa už iba v slovenskom jazyku.  V apríli roku 1930 sa začala a k 1. septembru 1931 sa ukončila výstavba novej dvojtriednej školy. Správcom bol Rudolf Habara. V roku 1946 na školu prišli manželia Vilma Elemír Halásovci. Príchod mladých pedagógov mal vplyv na dianie v obci. Mení sa aj charakter vyučovania. V roku 1948 je zriadená Neúplná stredná škola v Kátlovciach. Do nej dochádzajú žiaci 6. - 8. ročníka i z Dolného Dubového. Školský rok 1959- 1960 sa začína v Kátlovciach v novovybudovanej škole. V Dolnom Dubovom sa vyučuje v 1. - 5- ročníku, neskôr  v 1. - 4. ročníku. Po odchode Vilmy Halásovej do dôchodku vo vyučovaní pokračoval Elemír Halás a učiteľka Eva Benedikovičová. Vyučovanie v škole v Dolnom Dubovom bolo prerušené od roku 1979. Vyučovanie bolo obnovené 1. septembra 1990. Riaditeľom školy bol Ivan Jablonický a na škole vyučuje aj jeho manželka Mária Jablonická a vychovávateľka Zlatica Čapkovičová. I keď históriu školstva a vzdelávania v našej obci je treba ešte stále odhaľovať, týmto materiálom aspoň čiastočne odkryjeme jej minulosť.

Zdroj:   Publikácia Dolné Dubové, história a súčasnosť

 

Súčasnosť

ZŠ poskytuje deťom primárne vzdelávanie (1. stupeň) v dvoch triedach. V školskom roku 2018/2019 triedu I. tvorí 1. a 2. ročník (triedna učiteľka, vedúca MZ Mgr. Andrea Tóthová), triedu II. tvorí 3. a 4. ročník (riaditeľka školy, triedna učiteľka Mgr. Zlatica Čapkovičová). V škole taktiež pracuje asistentka učiteľa Mgr. Lucia Plančíková. Učiteľom náboženskej výchovy je VDP. Ing. Pavol Stanko. V budove je zriadené jedno oddelenie ŠKD (vychovávateľka Mgr. Mária Čechová).

MŠ poskytuje v školskom roku 2018/2019 predprimárne vzdelávanie v dvoch triedach: triedu I. navštevujú deti vo vekovej skupine 2-4 ročné (triedna učiteľka Jana Hrušovská, učiteľka Diana Huttová), triedu II. navštevujú deti vo vekovej skupine 4-6 ročné (zástupkyňa pre MŠ, triedna učiteľka Mgr. Ľubomíra Mancová, učiteľka Mgr. Iveta Vargová).

V posledných rokoch prešla súčasná budova ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Dolné Dubové, viacerými rekonštrukciami. Posledné rekonštrukcie sa venovali komplexnej úprave strechy a výmaľbe priestorov ZŠ, MŠ, budova dostala nový šat v podobe fasády, vybudovali sa parkovacie miesta pred školou, zrekonštruoval sa školský dvor. V posledných rokoch sa nám taktiež podarilo postupne zrekonštruovať okná na celej budove školy, vo viacerých fázach i priestory materskej školy - pri úprave jednotriednej MŠ na dvojtriednu. Postupne sa naša škola taktiež snaží vymieňať zánovný nábytok za nový, dopĺňať informačnú techniku a didaktické pomôcky - vytvárať tak príjemné prostredie pre naše deti a žiakov.

 

 

          

 

 

         

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria