Navigácia

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD)

 

Zámerom školského klubu detí je všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa s prihliadnutím na vekové a individuálne osobitosti. Formou cielenej motivácie sa vychovávateľ školského klubu detí snaží zapojiť dieťa do činností rôzneho charakteru.

Vyšším poslaním je vytváranie návykov na účelné trávenie voľného času prostredníctvom odpočinkových, relaxačných a rekreačných činností, výchovno-vzdelávacích činností v rámci tematických oblastí výchovy - vzdelávacej, spoločensko-vednej, estetickej, športovej, prírodovedno-environmentálnej a pracovno-technickej.

V rámci ŠKD sa venuje pozornosť prípravám na vyučovanie, ktoré je uskutočňované okrem iného aj formou didaktických hier. Na utvrdzovanie vedomostí a poznatkov z vyučovania sa využívajú také formy práce ako práca s knihou, encyklopédiami, zábavnými súťaživými hrami a kvízami, práca s pc.

V ŠKD nie sú hlavnou súčasťou práce vedomosti žiakov, ale sú to hlavne sociálne a komunikačné schopnosti. Nejde o školský výkon žiaka, ale o kvalitu jeho sociálnych vzťahov k vrstovníkom a spolužiakom.

 

 

 

Režim dňa školského klubu detí

11,30 – 12,45

Oddychová a relaxačná činnosť

- odpočinok a relaxácia pri individuálnych, spoločenských a tvorivých hrách

Príprava na obed

- hygiena

Obed

- kultúra stolovania

12,45 – 13,30

Oddychová a relaxačná činnosť

- odpočinok, relaxácia pri individuálnych, spoločenských a tvorivých hrách

- výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci TOV podľa charakteru činnosti

13,30 – 14,30

Rekreačná činnosť

- pobyt vonku, pohybové činnosti, vychádzka

- výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci TOV podľa charakteru činnosti

14,30 – 15,00

Príprava na vyučovanie

- výchovno-vzdelávacia činnosť – TOV – vzdelávacia oblasť – vypracovávanie domácich úloh, precvičovanie a utvrdzovanie učiva, didaktické hry,...

 15,00 – 16,00

Hry a hrové činnosti podľa individuálneho záujmu detí

- oddychové, relaxačné a rekreačné činnosti podľa výberu detí

 
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria