Navigácia

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD)

 

Zámerom školského klubu detí je všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa s prihliadnutím na vekové a individuálne osobitosti. Formou cielenej motivácie sa vychovávateľ školského klubu detí snaží zapojiť dieťa do činností rôzneho charakteru.

V školskom klube sa činnosti realizujú v rámci tematických oblastí výchovy - spoločenskovedná, estetická (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telesná športová a turistická, pracovno-technická, prírodovednoenvironmentálna, vzdelávacia oblasť výchovy.

Vyšším poslaním je vytváranie návykov na účelné trávenie voľného času prostredníctvom odpočinkových, relaxačných a rekreačných činností, výchovno-vzdelávacích činností v rámci tematických oblastí výchovy - vzdelávacej, spoločensko-vednej, estetickej, športovej, prírodovedno-environmentálnej a pracovno-technickej.

V rámci ŠKD sa venuje pozornosť prípravám na vyučovanie, ktoré je uskutočňované okrem iného aj formou didaktických hier. Na utvrdzovanie vedomostí a poznatkov z vyučovania sa využívajú také formy práce ako práca s knihou, encyklopédiami, zábavnými súťaživými hrami a kvízami, práca s pc.

V ŠKD nie sú hlavnou súčasťou práce vedomosti žiakov, ale sú to hlavne sociálne a komunikačné schopnosti. Nejde o školský výkon žiaka, ale o kvalitu jeho sociálnych vzťahov k vrstovníkom a spolužiakom.

 

 

Po vyučovaní a obede do 13,30

Oddychová a relaxačná činnosť

-     odpočinok, relaxácia pri individuálnych, spoločenských a tvorivých hrách

-     výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci tematických oblastí výchovy podľa charakteru činnosti

13,30 – 14,15

Rekreačná činnosť

-     pobyt vonku – pohybové, športové a hrové činnosti, vychádzka

-     výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci tematických oblastí výchovy podľa charakteru činnosti

14,15 – 14,30

Olovrant

            -     hygiena, olovrant

14,30 – 15,00

Príprava na vyučovanie

-     výchovno-vzdelávacia činnosť – TOV – vzdelávacia oblasť

-     vypracovávanie domácich úloh, precvičovanie a utvrdzovanie učiva, didaktické hry,...

15,00 – 16,00

Oddychové, relaxačné a rekreačné činnosti

-     hry a hrové činnosti podľa individuálneho záujmu detí

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria