Navigácia

Materská škola (MŠ)

 

Počas pobytu v MŠ majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v MŠ radostný a zaujímavý.

V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje hra.

Deti majú dostatok možností na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sa organizujú v rôznych formách. Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia.

Jedným z hlavných zámerov predprimárneho vzdelávania je príprava na primárne vzdelávanie.

 

 

 Režim dňa v MŠ

 

6,30 – 9,50

Hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, navodené priamo, nepriamo usmernené)

Edukačné aktivity (individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti)

Pohybové a relaxačné cvičenia

8,15 – 8,35

Desiata, osobná hygiena

9,50 – 11,15

Pobyt vonku (realizovaný rôznymi pohybovými, dopravnými alebo environmentálnymi aktivitami na školskom dvore alebo vychádzkami do blízkeho okolia MŠ)

11,15 – 12,00

Obed, osobná hygiena

12,00 – 14,15

Odpočinok (minimálne ½ hodiny)

Pohybové a relaxačné cvičenia

14,15 – 14,35

Olovrant, osobná hygiena

14,35 – 16,00

Hry a hrové činnosti

Edukačné aktivity

Pohybové a relaxačné cvičenia

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria