Dokumenty MŠ

Navigácia

V školskom roku 2016/2017 môžu naši žiaci navštevovať záujmové krúžky:

 

Šikovné ruky (vedúci krúžku: Mgr. Andrea Tóthová)

- krúžok je zameraný na zoznámenie sa žiakov s prácou s rôznymi netradičnými výtvarnými technikami a materiálmi pri výrobe plošných a priestorových dekoratívnych predmetov

- krúžok je zameraný na precvičenie a rozvíjanie manuálnej zručnosti a estetického cítenia žiakov

- súčasťou krúžkovej činnosti sú i tvorivé dielne pri príležitosti regionálnych sviatkov (Vianoce, Veľká noc, Deň matiek,...)

 

Okrem tohto krúžku sa v rámci ŠKD (pod vedením Mgr. Márie Ružičkovej) budú pravidelne realizovať projekty krúžkového (záujmového) zamerania:

Čítankovo

- činnosti zamerané na rozvoj literárnej gramotnosti (práca s knihou, technika čítania, čítanie s porozumením, prezentácia obľúbených literárnych diel žiakmi navzájom)

Pohybom ku zdraviu

- činnosti zamerané na osvojenie si tanečnej pohyblivosti, správne držania tela, rozvoj základnej lokomócie, melodické a rytmické cítenie hudby, zdravotné cviky, techniky dýchania

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, MŠ, ŠKD
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria